Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego Kokidoo.pl

1. Sklep Internetowy Kokidoo działający pod adresem http://www.kokidoo.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Magdalenę Głazik i Agatę Bujnowicz prowadzącą działalność zarejestrowaną w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości przy ul. Pięknej 68, 00-672 Warszawa. NIP 524-249-51-43

Dane kontaktowe: Kokidoo, Al.Sikorskiego 9B/1D, 02-758 Warszawa, sklep.kokidoo@gmail.com, tel : 501586333; 501581890

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.kokidoo.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Kokidoo;

2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym

3.Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4.Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy przewoźnika;

5.Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

6.Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

7.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

8.Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Kokidoo, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnień Klienta.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Kokidoo oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla Kokidoo oraz innych Klientów

5. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

§ 2. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym musi być dokonanie rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http:// www.kokidoo.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:
E-mail, Hasło, Imię, Nazwisko, Telefon, Ulica, Nr domu/mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Data urodzenia, Adres Korespondencyjny (opcjonalnie), Nazwa firmy oraz NIP ( w przypadku rejestracji jako firma)

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Kokidoo danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych podmiotowi, o którym mowa w § 10 ust. 4.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, Kokidoo prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych- adresu e-mail jako loginu oraz hasła.

7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep.kokidoo@gmail.com z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 3 Składanie zamówień Klienta posiadającego status zarejestrowanego użytkownika Sklepu
1. Klient zarejestrowany może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kokidoo umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE Sklep Kokidoo.pl zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

§ 4. Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.kokidoo.pl i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a) zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Kokidoo zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, w tym przeprowadzenia promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 5. formy płatności i dostawy
a) przelewem elektronicznym,
b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy
c) płatność przy odbiorze
2 Kokidoo umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayPal i PayU

3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL pod wskazany przez Klienta
a) czas dostawy firmy kurierskiej – maksymalnie 3 dni
b) czas dostawy Poczty Polskiej – maksymalnie 7 dni

4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.kokidoo.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia.

5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na adres sklep.kokidoo@gmail.com lub telefonicznie, na numer: +48 501586333 w celu ustalenia indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust 5, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 9 dni roboczych, z wyłączeniem czasu dostawy. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.

3. W wypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, Kokidoo zaproponuje świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Kokidoo

4. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

5. Kokidoo zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od jakichkolwiek wad fizycznych.

§ 7. Warunki reklamacji
1. Reklamacje można składać na adres : Kokidoo Agata Bujnowicz, Al.Sikorskiego 9B/1D, 02-758 Warszawa

2. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,
b) rodzaj Towaru, którego reklamacja dotyczy,
c) zarzuty Klienta,
d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,
e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
4 Kokidoo zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 21 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do Kokidoo, Agata Bujnowicz, na adres Al.Sikoskiego 9B/1D, 02-758 Warszawa, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Dla zachowania 21 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Kokidoo zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą naruszały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Wznowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Kokidoo. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać na adres e-mail sklep.kokidoo@gmail.com lub telefonicznie +501 586 333, Kokidoo zobowiązuje się rozpatrzyć taką reklamację w terminie do 14 dni.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

4. Sklep Internetowy z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu zarejestrowanego Klienta o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Klienta o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Kokidoo przyjmuje, że zmiany te zostały przez Klienta zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Sklepie Internetowym, utratę praw do domeny albo istotną awarię sprzętu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2014 r.